Blog
Γραμματοσειρά

Μεγάλες ανατροπές φέρνει στην αυτοδιοίκηση το πόρισμα της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών.

Μεγάλες ανατροπές φέρνει στην αυτοδιοίκηση το πόρισμα της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών.Δείτε το μέρος 2 από 3

Γράφει ο Clint Eastwood για τα iliakanea

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ - Εκλογές τέλος 2019 - Μεγάλες ανατροπές στην αυτοδιοίκηση - Οδηγός για υποψήφιους (Μέρος 1ο από 3)

Εκλογές τέλος 2019 - Μεγάλες ανατροπές στην αυτοδιοίκηση - Οδηγός για υποψήφιους (Μέρος 2ο από 3)

Οπως προβλέπεται και εφόσον αποκτήσει νομική ισχύ, αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν Οκτώβριο ή Νοέμβριο 2019 με απλή αναλογική, ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους δήμους, ουσιαστικές αρμοδιότητες στις δημοτικές ενότητες (πρώην "καποδιστριακοί" δήμοι), εκλογή των περιφερειακών συμβούλων ανά νομό, κατάργηση του χωρικού αντιπεριφερειάρχη και κατάργηση των Οικονομικών Επιτροπών.

 

 

ΜΕΡΟΣ 3ο 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, προτείνεται:

1ον. Η κατάργηση της άμεσης εκλογής των χωρικών αντιπεριφερειαρχών και η ενιαία αντιμετώπιση του θεσμού των αντιπεριφερειαρχών με τρόπο ανάλογο με αυτόν που ισχύει για τους αντιδημάρχους.

2ον. Η κατάργηση της Οικονομικής Επιτροπής και η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της είτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είτε στην Εκτελεστική Επιτροπή, ανάλογα και με το ειδικότερο περιεχόμενο εκάστης αρμοδιότητας.

3ον. Η διάκριση των πολιτικών και των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων και η μεταφορά τους στα αντίστοιχου χαρακτήρα όργανα.

4ον. Η αντιστοίχιση του θεσμού του εκτελεστικού γραμματέα (Περιφέρειας) προς αυτόν του γενικού γραμματέα (δήμου), ώστε να αντιμετωπίζεται ενιαία και η αναβάθμιση του ρόλου του, ώστε να αποφορτιστεί ο περιφερειάρχης και οι αντιπεριφερειάρχες από τις αμιγώς διεκπεραιωτικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες και να είναι σε θέση να επιτελούν τον πολιτικό και επιτελικό τους ρόλο, χωρίς ωστόσο ο γενικός (εκτελεστικός) γραμματέας να χάνει τον πολιτικό του ρόλο (μετακλητός).

5ον. Η αναβάθμιση του ρόλου και της επιχειρησιακής ικανότητας των υπηρεσιών των Περιφερειών, μέσω μεταξύ άλλων και της καθιέρωσης ενός minimum περιεχομένου των οργανισμών τους, ως προς τις οργανικές μονάδες αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η θεσμική μνήμη, ανεξαρτήτως της εναλλαγής των περιφερειακών αρχών.

6ον. Η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων της Περιφέρειας στις συνεδριάσεις είτε της Εκτελεστικής Επιτροπής είτε του Περιφερειακού Συμβουλίου είτε και των δύο αυτών οργάνων, με δικαίωμα λόγου, σε όλα τα θέματα που αφορούν τον τρόπο διοίκησης, το προσωπικό και τα οικονομικά της Περιφέρειας.

7ον. Η δημιουργία ενός τετραμερούς συστήματος διοίκησης των Περιφερειών, κατ' αναλογία με τα ισχύοντα στους δήμους, ως προς τα βασικά όργανα.

8ον. Η ριζική αναμόρφωση των δευτερευόντων οργάνων, και συγκεκριμένα:

9ον. Η κατάργηση των ειδικών επιτροπών με περιορισμένο, εκ του νόμου, αντικείμενο και η καθιέρωση, γενικώς, της ελευθερίας των Περιφερειακών Συμβουλίων να συγκροτούν επιτροπές, είτε μόνο από μέλη τους, κατ' αναλογία της δύναμης κάθε παράταξης (που θα μπορούν να έχουν και αποφασιστικές αρμοδιότητες) είτε και με τη συμμετοχή εργαζομένων της Περιφέρειας, άλλων φορέων και ιδιωτών (οπότε, υποχρεωτικά, θα έχουν μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα).

10ον. Η αντικατάσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης από ένα Περιφερειακό Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο, στο οποίο θα μετέχουν οι εκπρόσωποι όλων των βασικών φορέων της περιοχής και το οποίο θα συνεδριάζει υποχρεωτικά σε τακτά και σύντομα χρονικά διαστήματα, εκφράζοντας γνώμη επί όλων των θεμάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την Περιφέρεια, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας. Σε συγκεκριμένες σημαντικές αποφάσεις (π.χ. κατάρτιση προϋπολογισμού, επιχειρησιακού προγράμματος κ.λπ.) το Συμβούλιο θα παίζει καθοριστικό ρόλο ως ο κεντρικός φορέας της διαβούλευσης στο περιφερειακό επίπεδο.

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Αναλυτικότερα, προτείνεται:

1ον. Η καθιέρωση αντιμισθίας για όλους τους αντιδημάρχους, η οποία θα καταβάλλεται από το δήμο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου η επιλογή στελεχών στις θέσεις αυτές να γίνεται με αξιοκρατικά και πολιτικά κριτήρια και όχι με γνώμονα τη διάκριση μεταξύ ελευθεροεπαγγελματιών και υπαλλήλων. Το δημοσιονομικό κόστος που προκύπτει από το μέτρο αυτό, θα μπορούσε να εξισορροπηθεί με εξορθολογισμό του αριθμού τους.

2ον. Η επαναφορά της αποζημίωσης των αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ. Η αποζημίωση αυτή δεν θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων, αλλά με βάση την απόσταση του τόπου κατοικίας του αιρετού (εντός πάντοτε των ορίων του δήμου) από την έδρα αυτού ή βάσει συνδυασμού των δύο κριτηρίων (χιλιομετρικό-πληθυσμιακό).

3ον. Η σύνδεση του επαγγελματικού ασυμβιβάστου με τις περιπτώσεις λήψης της υποχρεωτικής ειδικής άδειας, με ταυτόχρονο εξορθολογισμό των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και αντίστοιχη αύξηση των σχετικών αντιμισθιών.

4ον. Η κωδικοποίηση των περιπτώσεων και των προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής άδειας. Δεν κρίνεται σκόπιμη η διαρκής εισαγωγή κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για ειδικές επαγγελματικές ομάδες (λ.χ. ιατροί ΕΣΥ), καθώς έτσι δημιουργείται πολυδιάσπαση που -τουλάχιστον από τη σκοπιά των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Εσωτερικών- δεν δικαιολογείται. Τυχόν δε εξαιρέσεις που υπαγορεύονται από τις ανάγκες σε προσωπικό συγκεκριμένων τομέων (όπως είναι, πράγματι, τα νοσοκομεία), θα πρέπει να δίδονται με τη μορφή προσωρινής αναστολής ισχύος των περί ειδικής άδειας ρυθμίσεων.

5ον. Η σαφής οριοθέτηση των κατηγοριών εργαζομένων που εμπίπτουν στις περί ειδικής άδειας ρυθμίσεις, ώστε να περιλαμβάνεται ρητά σε αυτές και ο ιδιωτικός τομέας.

 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Προκειμένου ο θεσμός του τοπικού δημοψηφίσματος να λειτουργήσει στην πράξη ως θεσμός ενδυνάμωσης της τοπικής δημοκρατίας, προτείνεται:

1ον. Η αποσύνδεση της διενέργειας τοπικού δημοψηφίσματος από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και επομένως από τη βούληση της κεντρικής εξουσίας και η εξαντλητική ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος στο πλαίσιο της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας.

2ον. Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας διεξαγωγής τοπικού δημοψηφίσματος όχι μόνο μετά από πρωτοβουλία των οργάνων του δήμου, αλλά και κατόπιν λαϊκής πρωτοβουλίας, με αίτημα ενός ικανού όχι όμως απαγορευτικού αριθμού εκλογέων του δήμου.

3ον. Η επέκταση του θεσμού του τοπικού δημοψηφίσματος και σε επίπεδο Περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας και δημοτικής ενότητας.

4ον. Η διεύρυνση των περιπτώσεων κατά τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί έγκυρα τοπικό δημοψήφισμα, ακόμα και για θέματα που δεν ανάγονται στη με τη στενή έννοια αρμοδιότητα των ΟΤΑ, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή (συμβουλευτικού υποχρεωτικά στην περίπτωση αυτή) δημοψηφίσματος για κάθε θέμα τοπικού ενδιαφέροντος.

 

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Ολες οι συνεδριάσεις του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου και των επιτροπών αυτών θα πρέπει να βιντεοσκοπούνται και να αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους κάθε δήμου και Περιφέρειας, ενδεχομένως και επί ποινή ακυρότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση και αποτελεσματική συμμόρφωση των αυτοδιοικητικών αρχών προς την υποχρέωση αυτή.

Ο Καιρός

Pirgos Greece Sunny, 26 °C
Current Conditions
Sunrise: 6:13 am   |   Sunset: 9:0 pm
57%     17.7 km/h     34.033 bar
Forecast
Σαβ Low: 18 °C High: 30 °C
Κυρ Low: 18 °C High: 28 °C
Δευ Low: 18 °C High: 23 °C
Τρι Low: 16 °C High: 23 °C
Τετ Low: 16 °C High: 23 °C
Πεμ Low: 16 °C High: 25 °C
Παρ Low: 16 °C High: 26 °C
Σαβ Low: 17 °C High: 26 °C
Κυρ Low: 17 °C High: 28 °C
Δευ Low: 18 °C High: 30 °C