Χρήσιμα
Γραμματοσειρά

Στη ρύθμιση και οφειλές του 2017. Απλοποιείται η διαδικασία, παρέχονται περισσότερους διευκολύνσεις στους οφειλέτεςΣε τρεις κεντρικούς «πυλώνες» κινούνται οι αλλαγές που προωθούνται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Μεταξύ άλλων, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες για ένταξη στη ρύθμιση και των χρεών του 2017, ενώ παράλληλα αυξάνεται το ποσό οφειλής που μπορούν να διακανονίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τόσο προς την εφορία όσο και προς τα Ταμεία.

Κύριες επιδιώξεις των αλλαγών στο νόμο 4469/2017, που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από τη διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς και στο πλαίσιο της δ’ αξιολόγησης είναι:

Η ένταξη περισσότερων δυνητικών δικαιούχων στη ρύθμιση
Η παροχή πρόσθετων κινήτρων σ’ όσους έχουν αρχίσει την διαδικασία ένταξης
Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών μεταξύ τους (π.χ. τράπεζες, δημόσιο)
Η απλοποίηση των διαδικασιών για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Μέσω των αλλαγών που συμφωνήθηκαν και προωθούνται, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης και των οφειλών που βεβαιώθηκαν το 2017, προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ιδιώτες. Ακόμη, αυξάνεται σε 125.000 ευρώ προς ΑΑΔΕ και πρόσθετα 125.000 προς ΕΦΚΑ, το ποσό οφειλής που μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Προς υπενθύμιση, το ποσό οφειλής που «έμπαινε» σε ρύθμιση μέχρι σήμερα, ήταν από 50 χιλιάδες ευρώ για ΑΑΔΕ και πρόσθετα 50 χιλιάδες για τα Ταμεία.

Επίσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρέχεται η δυνατότητα στους ομόρρυθμους εταίρους να ρυθμίσουν και τις εξω-εταιρικές τους οφειλές, δηλαδή τις προσωπικές τους οφειλές σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Βασικό κριτήριο επιλογής για ένταξη στη ρύθμιση, αποτελούν τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας.

Αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης, αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί που κατασχέθηκαν από το Δημόσιο και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές). Επίσης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για διμερή διαπραγμάτευση, επεκτείνεται η αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης του δημοσίου (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ).
Ο υπόλοιπος «κορμός» των αλλαγών στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχει ως εξής:

Παράταση προστασίας του νόμου (αναστολής καταδιωκτικών μέτρων) προς τους αιτούντες οφειλέτες πέραν των 70 ημερών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυτοδικαίως, χωρίς την ανάγκη προσφυγής στο δικαστήριο.
Υποχρέωση των θεσμικών πιστωτών (δημόσιο και τράπεζες) να αιτιολογούν τη μη συμμετοχή τους στη διαδικασία, καθώς και την καταψήφιση προτάσεων ρύθμισης του οφειλέτη.
Υποχρέωση ενημέρωσης της ΕΓΔΙΧ από τους πιστωτές, για την πρόοδο των διμερών διαδικασιών διαπραγμάτευσης που παραμένουν εκκρεμείς για ένα τρίμηνο.
Παροχή δυνατότητας χρήσης της πλατφόρμας για αυτούς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (π.χ. αγρότες), προκειμένου να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους και προς τράπεζες (μέχρι τώρα επιτρεπόταν η χρήση της πλατφόρμας μόνο για διμερείς ρυθμίσεις των προσώπων αυτών με ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ).
Ρύθμιση τρόπου καθορισμού της ψήφου της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, όταν αυτοί είναι οι μοναδικοί πιστωτές και η βασική οφειλή σε καθέναν από αυτούς δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
Καθορισμός κριτηρίου επιλογής οφειλών μικροπιστωτών που εξαιρούνται της ρύθμισης (κάτω του 1,5% των συνολικών οφειλών ή των 2 εκατ. ευρώ) και οι οποίοι κατέχουν ακριβώς το ίδιο ποσό οφειλής στο όριο του 15% των συνολικών οφειλών ή των 20 εκατ. ευρώ.
Καθορισμός προθεσμιών σε κάθε στάδιο, και σε περιπτώσεις που η πράξη μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος από αυτόν που είχε σχεδιαστεί στον αρχικό Νόμο.
Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης παράτασης των προθεσμιών, σε περιπτώσεις αιτιολογημένης αδυναμίας / ανωτέρας βίας του οφειλέτη (π.χ. απεργία υποθηκοφυλακείων).
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και ορισμού εμπειρογνώμονα από το δημόσιο (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ).
Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς εταιρείες leasing και factoring, αναγνωρίζοντας την ενισχυμένη θέση τους, έναντι μη εξασφαλισμένων πιστωτών.
Υποχρέωση ελέγχου δανείων με εγγύηση του δημοσίου, με σκοπό να διαπιστώνεται αν όντως ισχύει η εγγύηση.
Καθορισμός διαδικασίας παραίτησης του οφειλέτη από το αίτημα του για υπαγωγή στο νόμο.
Απλοποιείται η διαδικασία

Σημαντικός άξονας των συμφωνηθέντων αλλαγών και τροποποιήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αποτελεί και η απλοποίηση των διαδικασιών για την ένταξη στη ρύθμιση. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προβλέπεται:

Κατάργηση απαίτησης προσκόμισης δικαιολογητικών, οι πληροφορίες των οποίων παρέχονται ήδη ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας αιτήσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών και μετά την υποβολή της αίτησης, εφόσον αυτά δεν επηρεάζουν τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων (επιλεξιμότητας, ύπαρξης περιουσίας κλπ) και τη δυνατότητα σύνταξης προτάσεων αναδιάρθρωσης (υπολογισμός ικανότητας αποπληρωμής, αξίας ρευστοποίησης, αρχής μη χειροτέρευσης θέσης). Εναλλακτικά οι αιτούντες μπορούν να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ή άλλο αποδεικτικό που τεκμηριώνει ότι αιτήθηκαν την έκδοση των αντίστοιχων δικαιολογητικών και ότι θα τα προσκομίσουν πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές.
Πρόβλεψη εναλλακτικών αποδεικτικών στοιχείων της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, πέραν της πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ (π.χ. έντυπο ΑΑ Γης για αγροτεμάχια).
Δυνατότητα διορισμού συντονιστή από άλλη περιφερειακή ενότητα της ίδιας περιφέρειας,
Καθορισμός της αμοιβής συντονιστών, με δυνατότητα κλιμάκωσης σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. βάσει προόδου εργασιών),
Συμπλήρωση του περιεχομένου της αίτησης, με συμπερίληψη του χρόνου, στον οποίο ανάγεται το ύψος της κάθε οφειλής.
Συμπλήρωση στοιχείων της αίτησης, κατόπιν παράλειψης του οφειλέτη (π.χ. συνοφειλέτες, πιστωτές) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, από τη σχετική ειδοποίηση.
Διόρθωση σφαλμάτων της αίτησης, τα οποία έχουν προέλθει είτε εξ αμελείας ή αδυναμίας επακριβούς επίγνωσης της πληροφορίας από τον οφειλέτη (π.χ. το ακριβές ύψος της οφειλής κατά τη στιγμή της αίτησης το οποίο ενδέχεται να διαφέρει με τα διαθέσιμα στοιχεία του προηγούμενου μήνα), εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, από τη σχετική ειδοποίηση.
Διαγραφή αίτησης λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων, που δεν μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο χρονικό σημείο που διαπιστώθηκαν, με ταυτόχρονη δυνατότητα επανυποβολής της αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη και ορισμού του ίδιου συντονιστή που χειριζόταν την αίτηση του οφειλέτη, χωρίς αυτή η αίτηση να θεωρείται ως μια νέα / δεύτερη αίτηση

 

 

sofokleousin

Ο Καιρός

Pirgos Greece Partly Cloudy (day), 25 °C
Current Conditions
Sunrise: 6:13 am   |   Sunset: 9:0 pm
61%     6.4 km/h     34.067 bar
Forecast
Σαβ Low: 18 °C High: 28 °C
Κυρ Low: 18 °C High: 28 °C
Δευ Low: 17 °C High: 23 °C
Τρι Low: 17 °C High: 23 °C
Τετ Low: 16 °C High: 23 °C
Πεμ Low: 15 °C High: 26 °C
Παρ Low: 16 °C High: 26 °C
Σαβ Low: 17 °C High: 27 °C
Κυρ Low: 17 °C High: 28 °C
Δευ Low: 17 °C High: 30 °C