Νέα και ειδήσεις της Ηλείας, Ηλειακά Νέα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Κρέστενα, Ολύμπια, Ανδραβίδα, Γαστούνη, Πάτρα, Ήλιδα, Ηλεία Live News Ειδήσεις Νέα από Δυτική Ελλάδα.

mixalopoulos antallakitka
giannikopoulos
kea gif output R2qE26

Απευθείας ανάθεση 18.600 ευρώ για 3 μήνες – Αναθέτει σε ιδιωτική εταιρία την «Παροχή υπηρεσιών για είσπραξη λιμενικών τελών Λιμένα Κατακόλου»

katakolo ploio krouaziera

Η απόφαση έχει ημερομηνία 20 Ιουνίου 2024

«Παροχή υπηρεσιών για είσπραξη λιμενικών τελών Λιμένα Κατακόλου» για την κάλυψη
αναγκών του ΔΛΤΠ.
 Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% επί
των ενδεικτικών τιμών του προϋπολογισμού.
 Η διάρκεια της παρούσας ανάθεσης ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως και
τρείς (3) μήνες
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00-6117.0066 του προϋπολογισμού μας, όπου υπάρχει
σχετική πίστωση για το έτος 2024.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΛΤΠ

ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΎΤΙΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2024
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών για είσπραξη
λιμενικών τελών Λιμένα Κατακόλου»
Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Π.
λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 2 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως τροποποιήθηκε
  από την περ. 38 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
  147/08-08-2016 τεύχος 1ο
  ).
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος 1ο
  ) και ιδιαιτέρως
  των άρθρων 116, 118 και 120 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
 3. Την αριθμ. 04/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου με τίτλο
  «Λήψη απόφασης: Α. ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», Β. εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου, Γ.
  Ορισμός θητείας» (ΑΔΑ: 6ΓΨΒΩ17-8ΩΤ).
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος
  Α’), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β΄), της ΚΥΑ
  63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β΄) και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ
  2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β΄) περί υποχρέωσης ηλεκτρονικής
  τιμολόγησης από τον ανάδοχο.
 5. Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας για την ανωτέρω «Παροχή
  υπηρεσιών για είσπραξη λιμενικών τελών Λιμένα Κατακόλου» σύμφωνα με την
  από 06/06/2024 τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας μας.
 6. Το αρ. πρωτ. 1336/10-06-2024 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας, όπως
  καταχωρήθηκε στο ΚΗ.Μ.ΔΗ.Σ και έλαβε ΑΔΑΜ: 24REQ014921412.
 7. Την από 10-06-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, που υπογράφτηκε με
  εντολή διατάκτη ποσού 18.600,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 00-6117.0066 με τίτλο
  «Παροχή υπηρεσιών για είσπραξη λιμενικών τελών Λιμένα Κατακόλου» (ΑΔΑ:
  Ψ6Η9ΟΛΚΑ-3ΡΒ) η οποία καταχωρήθηκε με α/α (135) στο Μητρώο Δεσμεύσεων
  σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1α του Π.Δ. 80/2016 και καταχωρήθηκε ως έγκριση
  στο ΚΗ.Μ.ΔΗ.Σ και έλαβε ΑΔΑΜ: 24REQ014921435.
 8. Την αριθ. 1382/12-06-2024 και υπ’ αρ. 40/2024 απόφαση του Προέδρου του
  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την
  Παροχή υπηρεσιών για είσπραξη λιμενικών τελών Λιμένα Κατακόλου»
 9. Την αριθμ. πρωτ. 1387/12-06-2024 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς που
  στην εταιρεία ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ρήγα Φεραίου 111, Πύργος Ηλείας και
  έλαβε ΑΔΑΜ: 24PROC014927728.
 10. Την με αριθμ. πρωτ. Εισαγωγής 1428/17.06.2024 προσφορά της ανωτέρω με
  συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αυτά απεστάλησαν μέσω
  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εμπρόθεσμα.
  Αποφασίζει
  Αναθέτει απευθείας στην εταιρεία με επωνυμία «ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και τον
  διακριτικό τίτλο «Intelligent – True Profile of Service» (Ευφυής-Πραγματικό προφίλ
  των Υπηρεσιών)», με ΑΦΜ 800562674, Δ.Ο.Υ ΠΥΡΓΟΥ και με έδρα Ρήγα Φεραίου 111
 • Πύργος – Τ.Κ. 27100, που εκπροσωπείται από τον Π. Κ. του Ι. την «Παροχή
  υπηρεσιών για είσπραξη λιμενικών τελών Λιμένα Κατακόλου» για την κάλυψη
  αναγκών του ΔΛΤΠ.
   Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% επί
  των ενδεικτικών τιμών του προϋπολογισμού.
   Η διάρκεια της παρούσας ανάθεσης ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως και
  τρείς (3) μήνες
   Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00-6117.0066 του προϋπολογισμού μας, όπου υπάρχει
  σχετική πίστωση για το έτος 2024.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΛΤΠ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ροή Ειδήσεων

interactive kataskeui istoselidon pyrgos

tselepistudio photo

This will close in 20 seconds