Νέα και ειδήσεις της Ηλείας, Ηλειακά Νέα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Κρέστενα, Ολύμπια, Ανδραβίδα, Γαστούνη, Πάτρα, Ήλιδα, Ηλεία Live News Ειδήσεις Νέα από Δυτική Ελλάδα.

giannikopoulos
mixalopoulos antallaktika merced
keapyrgou

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – Συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών

dimosarxaiasolympiaslogo
  • Για τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας την εύρυθμη κα ιαποτελεσματικότερη λειτουργία τω νπαρεχόμενων υπηρεσιών όπως και τη συνεπικούρηση του έργου tων Αντιδημάρχων, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας όρισε τους κάτωθι Δημοτικούς συμβούλους ωςεντεταλμένους με τις εξής αρμοδιότητες: Α. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Αλεξανδρόπουλο Ιωάννη του Χαραλάμπους ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την Δημοτική Ενότητα Φολόης, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων) αναθέτοντας σε αυτόν:- Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.- Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.-Τημέριμναγιατηδιατήρηση τουεξοπλισμού, πουβρίσκεταιστη δημοτικήενότητα,σε κατάστασηκαλήςλειτουργίας.- Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.- Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φολόης.- Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών (πλην αυτών που ορίζει η Εγκύκλιος28/Α.Π.44133/24.8.2018, σελ. 3 της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών) καιλοιπών διοικητικώνεγγράφων,που εκδίδονταιαπότις δημοτικέςυπηρεσίεςπου λειτουργούνστα όριατης δημοτικής ενότητας, καθώς και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων καιφωτοαντιγράφων.Β.Ορίζουμετον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου ΑρχαίαςΟλυμπίας,κ. Μπαντούνα Γεώργιο του Νικολάου ως Εντεταλμένο ΔημοτικόΣύμβουλο για τηνΔημοτική Ενότητα Λασιώνος, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων) αναθέτοντας σε αυτόν:- Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.- Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.-Τημέριμναγιατηδιατήρηση τουεξοπλισμού, πουβρίσκεταιστη δημοτικήενότητα,σε κατάστασηκαλήςλειτουργίας.- Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.- Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λασιώνος.- Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών (πλην αυτών που ορίζει η Εγκύκλιος28/Α.Π.44133/24.8.2018, σελ. 3 της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών) καιλοιπών διοικητικώνεγγράφων,που εκδίδονταιαπότις δημοτικέςυπηρεσίεςπου λειτουργούνστα όριατης δημοτικής ενότητας, καθώς και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων καιφωτοαντιγράφων.Γ.ΟρίζουμετονδημοτικόσύμβουλοτουΔήμουΑρχαίαςΟλυμπίας,κ. Γαλύφα Γεώργιο του Διονυσίου ως ΕντεταλμένοΔημοτικόΣύμβουλογιατηνΔημοτικήΕνότηταΛαμπείας, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων) αναθέτοντας σε αυτόν:- Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.- Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.-Τημέριμναγιατηδιατήρηση τουεξοπλισμού, πουβρίσκεταιστη δημοτικήενότητα,σε κατάστασηκαλήςλειτουργίας.
  • – Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.- Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας.- Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών (πλην αυτών που ορίζει η Εγκύκλιος28/Α.Π.44133/24.8.2018, σελ. 3 της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών) καιλοιπών διοικητικώνεγγράφων,πουεκδίδονταιαπό τιςδημοτικέςυπηρεσίεςπου λειτουργούνσταόριατης δημοτικής ενότητας, καθώς και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων καιφωτοαντιγράφων.Δ. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Γκούβα Πέτρο του Φωτίου ως ΕντεταλμένοΔημοτικόΣύμβουλοΑγροτικήςκαιΚτηνοτροφικήςανάπτυξης,παραγωγήςκαιαγροτικήςοδοποιίας χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων).- Υποστήριξη Αντιδημάρχου με τις σχετικές αρμοδίότητες.- Σύνταξη προτάσεων για την διαμόρφωση, διαχείριση και ανάπτυξη σχετικών ζητημάτων.-Συνεργασίαμετουςπροέδρουςτωνσυμβουλίωντωνδημοτικώνκοινοτήτωνκαιτους προέδρους τωνδημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.- Συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου.Εξουσιοδοτούμε τονανωτέρωγιατηνυπογραφή «ΜΕΕΝΤΟΛΗΔΗΜΑΡΧΟΥ»σύμφωνα μετιςδιατάξειςτουάρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών σχετικών με τον τομέα ευθύνηςκαι εποπτείας που του ανατέθηκε.Δ)ΟρίζουμετονδημοτικόσύμβουλοτουΔήμουΑρχαίαςΟλυμπίας,κ. ΜουζήΑντώνιοτουΓεωργίουως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού,Νεολαίας και Περιβάλλοντος χωρίςαμοιβή, από σήμερα έως31.01.2025 (ημερομηνία λήξης θητείας Αντιδημάρχων) αναθέτοντας σε αυτόν:- Υποστήριξη Αντιδημάρχου με τις σχετικές αρμοδιότητες.- Σύνταξη προτάσεων για την διαμόρφωση, διαχείριση και ανάπτυξη σχετικών ζητημάτων.-Συνεργασίαμετουςπροέδρουςτωνσυμβουλίωντωνδημοτικώνκοινοτήτωνκαιτους προέδρους τωνδημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.- Συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου.Εξουσιοδοτούμε τονανωτέρωγιατηνυπογραφή «ΜΕΕΝΤΟΛΗΔΗΜΑΡΧΟΥ»σύμφωνα μετιςδιατάξειςτουάρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ, εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών σχετικών με τον τομέα ευθύνηςκαι εποπτείας που του ανατέθηκε.

Ροή Ειδήσεων

interactive kataskeui istoselidon pyrgos

viber image 2024 02 23 12 35 38 848

This will close in 20 seconds