Νέα και ειδήσεις της Ηλείας, Ηλειακά Νέα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Κρέστενα, Ολύμπια, Ανδραβίδα, Γαστούνη, Πάτρα, Ήλιδα, Ηλεία Live News Ειδήσεις Νέα από Δυτική Ελλάδα.

mixalopoulos antallakitka
antonopoulos autokintita 6x10 cmyk
KEAPYRGOU ΟΣΔΕ24

Σε Αθηναϊκή εταιρία η φύλαξη του χώρου ISPS στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Κατακόλου με Απευθείας ανάθεση

katakolo security

Απευθείας ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης χώρου ISPS Λιμένα
Κατακόλου

Σύμωνα με απόφαση που αναρτηθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Απευθείας ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης χώρου ISPS Λιμένα
Κατακόλου
Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Π.
λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 2 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως
  τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του
  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος 1ο
  )
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος 1ο
  ) και ιδιαιτέρως
  των άρθρων 116, 118 και 120 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
 3. Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μας για την ανωτέρω Παροχή
  Υπηρεσιών φύλαξης χώρου ISPS Λιμένα Κατακόλου.
 4. Την από 30-04-2024 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, που
  υπογράφτηκε με εντολή διατάκτη ποσού 74.400,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 00-
  6117.0047 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρου ISPS» (ΑΔΑ:
  9ΖΖΞΟΛΚΑ-ΞΙΚ) η οποία καταχωρήθηκε με α/α (Α/121) στο Μητρώο
  Δεσμεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1α του Π.Δ. 80/2016 και
  καταχωρήθηκε ως έγκριση στο ΚΗ.Μ.ΔΗ.Σ και έλαβε ΑΔΑΜ: 24REQ014701458.
 5. Την από υπ’αρ. 11/2024 από 08-04-2024 Μελέτη Υπηρεσίας της Τεχνικής
  Υπηρεσίας του Δήμου Πύργου και ενδεικτικού προϋπολογισμού.
 6. Το αρ. πρωτ. 958/30-04-2024 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας, όπως
  καταχωρήθηκε στο ΚΗ.Μ.ΔΗ.Σ και έλαβε ΑΔΑΜ: 24REQ014701446.
 7. Την αριθμ. πρωτ. 972/01-05-2024 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς που
  απεστάλη στην εταιρεία «MEGA GROUP Α.Ε. Υπηρεσίες Ασφάλειας, Δ. Γούναρη
  227, ΤΚ 15674 Άνω Γλυφάδα, όπως καταχωρήθηκε στο ΚΗ.Μ.ΔΗ.Σ με ΑΔΑΜ:
  24PROC014708800.
 8. Τον με αριθμ. πρωτ. εισαγωγής 980/02-05-2024, προσφορά της ανωτέρω
  επιχείρησης με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αυτά κατατέθηκαν.
 9. Την με αριθ 30/2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού
  Λιμενικού Ταμείου Πύργου.
  Αποφασίζει
  Αναθέτει απευθείας στην εταιρεία «MEGA GROUP SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΡΟΥΡΗΣΗΣΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με το
  διακριτικό τίτλο «MEGA GROUP SECURITY Α.Ε.» που εδρεύει στη Δ. Γούναρη 227, Τ.Κ.
  16674 Άνω Γλυφάδα, Αθήνα με ΑΦΜ: 997518518 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ την Παροχή
  Υπηρεσιών φύλαξης χώρου ISPS Λιμένα Κατακόλου για την κάλυψη αναγκών του ΔΛΤΠ.
   Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 74.400,00€.
   Η διάρκεια της παρούσας ανάθεσης ισχύει από τις 17/05/2024 και για ένα έτος ή μέχρι
  εξαντλήσεως της πίστωσης.
   Για την υπογραφή της ανωτέρω συμβάσης απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 του
  Ν.4412/16 πως αυτό τροποποιήθηκε εγγυητική επιστολή 4% επί του ποσού της
  ανάθεσης.
   Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00-6117.0047 του προϋπολογισμού μας, όπου υπάρχει
  σχετική πίστωση για το έτος 2024 και 2025.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΛΤΠ Κωνσταντίνος Νικολούτσος

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ροή Ειδήσεων

interactive kataskeui istoselidon pyrgos

viber image 2024 06 17 09 55 56 284 οδειο24

This will close in 20 seconds