Νέα και ειδήσεις της Ηλείας, Ηλειακά Νέα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρω, Κρέστενα, Ολύμπια, Ανδραβίδα, Γαστούνη, Πάτρα, Ήλιδα, Ηλεία Live News Ειδήσεις Νέα από Δυτική Ελλάδα.

mixalopoulos antallakitka
antonopoulos autokintita 6x10 cmyk
KEAPYRGOU ΟΣΔΕ24

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΩΣ – «Προσοχή στο κάψιμο κλαδιών και χόρτων»

dimoszaxaroslogo

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Προσοχή στο κάψιμο κλαδιών και χόρτων
  • Επειδή παρατηρείται έξαρση στις πυρκαγιές το τελευταίο διάστημα (τέσσερις εστίες σε μιαεβδομάδα στις περιοχές Ζαχάρω, Λέπρεο , Θολό, Καλίδονα), στο Δήμο Ζαχάρως, που οφείλονται σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, απευθύνουμε έκκληση προς τουςπολίτεςναείναιιδιαίτεραπροσεκτικοίκαινα λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτραπροτού προβούν στην καύση κλαδιών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις κυρώσεις πουπροβλέπονται από τον νέο νόμο (5075/2023, Αρθ. 48), για τους παραβάτες.Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες πουθαεπικρατήσουν,καθώςκαιναακολουθούνευλαβικάταυποχρεωτικάμέτραπρόληψηςκαθώς και κάθε άλλη πρόσθετη πληροφορία.Αναλυτικά, για την καύση των υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε ελαιώνες καιάλλεςκαλλιέργειες,σεεκτάσειςπουβρίσκονταισεδάσηήσεακτίνα300μέτρωναπό δάση ή δασικές εκτάσεις πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική● Υπηρεσίατην προηγούμενηημέρατηςκαύσης(μετάτις 12:00τομεσημέρι),γιατιςαναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης,προκειμένου να μάθει σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης. Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές● συνθήκες την ήμερα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωση τηςπυρκαγιάς. Κατά το κόψιμο-κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην● προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κλπ.Τηρούνταιικανές αποστάσειςτωνπροςκαύσηυλικώναπό στύλουςκαιπυλώνες,● μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού,
  • εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτωνυλικών και όρια ιδιοκτησίας. Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10● μέτρωνγύρωαπό τηνυπόκαύσηπεριοχή,όταν αυτήαπέχειλιγότεροαπό300μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον 3μέτρων. Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να● εξασφαλίζεταιοέλεγχοςτης,ότανηπεριοχήαπέχειλιγότεροαπότριακόσια300μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.Τηρείταιαπόσταση τηςεστίαςφωτιάς τουλάχιστον3μέτρων απόκτιριακές ή● άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας. Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.● Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων 200 λίτρων● νερούήάλλωνμέσων(υδροφόρων,γεωργικώνελκυστήρων,πτυοσκάπανωνκλπ),για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό.Επακολουθείσβήσιμο της φωτιάς,κάλυψητωνυπολειμμάτων της καύσηςμε● αδρανήυλικάκαιενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρουςκατάσβεσης,ενώόπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.Έλεγχοι και πρόστιμαΗδη, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους –περιπολίες για να διαπιστώσουν αν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα.Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλειστους παραβάτες, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήνταχιλιάδες (50.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό υπαιτιότητας τουδράστη, τον βαθμό άμεσης συμμόρφωσης, τις επιπτώσεις στο ευρύ κοινό, τομέγεθος και τη διάρκεια της ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης. Ταπρόστιμα τουπροηγούμενουεδαφίου δύναταιναεπαυξάνονται στοδιπλάσιοσεπερίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος ενός (1) έτους.h<ps://www.kodiko.gr/nomothesia/document/930113/nomos-5075-2023

Ροή Ειδήσεων

interactive kataskeui istoselidon pyrgos